选择应用
   
  米
  米
配置
电机参数
  (Hz)
      (V)
      (V)